alt

 ELGESIO VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖJE TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios elgesio taisyklės (toliau Taisyklės) sudarytos vandens transporto priemonės (toliau Laivo) savininko Ringaudo Pauliaus a.k. (toliau Kapitono) akceptavus jas asmenims (toliau Keleiviams) keliaujantiems Laivu ir yra teisinis dokumentas, kuriame nustatomos saugaus elgesio normos ir reikalavimai, kurių privalo laikytis Keleiviai, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų, incidentų kelionėje Laivu.

1.2. Kapitonas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar pildyti Taisykles.

1.3. Keleiviai susipažinę su Taisyklėmis privalo užpildyti taisyklių 1 priedo lentelę, kurioje nurodo: susipažinimo datą, vardą, pavardę, asmens kodą, paso ar asmens tapatybės kortelės numerį ir pasirašo.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Keleiviai sutinka, kad jų nurodyti asmens duomenys būtų naudojami tik tais atvejais kai to reikalauja valstybės institucijos ar jos įgalioti asmenys pvz.: Valstybės sienos apsaugos tarnyba, LR teismas, ikiteisminio tyrimo pareigūnai ir pan.

2.2. Kapitonas patvirtina, kad Keleivių asmens duomenys nebus naudojami reklamos ir marketingo tikslais.

3. Keleiviai privalo

3.1. Neginčijamai vykdyti Kapitono ir Laivo įgulos narių nurodymus.

3.2. Kiekvienas vandens transporto priemonėje esantis Keleivis privalo elgtis drausmingai ir savo veiksmais nekelti pavojaus sau ir kitiems Keleiviams.

3.4. Įlipti/išlipti į/iš Laivo tik visiškai sustojus, prisišvartavus ir Kapitonui leidus.

3.5. Būti atsargiems lipant į Laivą, išlipant iš jo, bei Laivui plaukiant.

3.6. Nesisverti per Laivo bortą.

3.5. Nešokinėti į vandenį iš Laivo.

3.4. Įlipus būti keleiviams skirtose zonose neperžengiant draudžiamais ženklais pažymėtų zonų.

3.6. Nemėtyti šiukšlių ir kitų daiktų į vandenį.

3.8. Negadinti laivo inventoriaus.

3.7. Dėvėti gelbėjimo liemenę plaukiant į Baltijos jūrą.

3.8. Nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų kelionės metu.

3.9. Nesudaryti situacijų, grėsmingų kelionės saugumui, įgulos narių ir visų Keleivių gyvybei, sveikatai bei orumui.

3.10. Užpildyti kiekvieno Keleivio asmens duomenis 1 priede pateiktos lentelės visuose laukeliuose.

4. Atsakomybė

4.1. Keleiviai nesilaikantys nurodytų taisyklių, už įvykusius nelaimingus atsitikimus, sveikatos sutrikimus ,gyvybės praradimą atsako patys.

4.2. Už sutartą kainą Kapitonas plukdo Keleivius sutartu maršrutu vidaus vandenų keliais ar Baltijos jūra; pasirūpina, kad Laive būtų privalomos gelbėjimosi priemonės ir esant reikalui aprūpina jomis Keleivius; prižiūri tvarką ir švarą laive, rūpinasi šiukšlių surinkimu.

4.3. Kapitonas kelionės trukmę tęsia iki 8 valandų per parą, arba kitą valandų skaičių - suderinus plaukimo ir laukimo sustojimuose valandinius įkainius su Keleiviais.

4.4. Kapitonas nėra atsakingas už vėlavimus, kurie atsiranda dėl netinkamų navigacijai oro sąlygų.

4.6. Už pramoginę kelionę keleiviai atsiskaito susipažinę su sutarties sąlygom išvykstant, arba išankstiniu bankiniu apmokėjimu.

13. Baigiamosios nuostatos

13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka, Šilutės rajono apylinkės teisme.


1 PRIEDAS

KELEIVIŲ SUSIPAŽINIMO SU TAISYKLĖMIS PATVIRTINIMAS IR ASMENS DUOMENYS

Su elgesio vandens transporto priemonėje taisyklėmis susipažinau ir sutinku jų laikytis. Už tyčinį ar netyčinį šių taisyklių nesilaikymą ir dėl nesilaikymo atsiradusias pasekmes atsakomybę prisiimu sau.

Eil. Nr.

Data

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Dokumento Nr.

Parašas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 

Vidaus Vandens Kelių Direkcija